Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2014

111 tot 120 van 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

111  download 529783 Meer regels, minder leefbaarheid (en nog minder maatschappelijk vastgoed) : wat corporaties mogen en moeten op het gebied van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
J. Hoek (2014), p. 35
112  download 529860 Doorbreking van het medisch beroepsgeheim bij een vermoeden van fraude met sociale zekerheidsuitkeringen
M.S. Hoffman (2014), p. 26
113  download 542594 De wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector : De WNT nader beschouwd
J.R. Holterman (2014), p. 50
114  download 514749 Online publiceren of liever niet?
E.H. Holthuizen (2014), p. 47
115  download 520374 De arbeidsrechtelijke positie van de vrijwilliger : over de grenzen van vrijwilligerswerk binnen het arbeidsrecht
D.F.G. Hooiveld (2014), p. 37
116  download 544762 De internationaal- en Europeesrechtelijke status van het cannabisbeleid herzien : Een analyse naar de (on)mogelijkheid van verdere liberalisering, gelet op de ontwikkeling in Washington en Colorado
A.J. Horenblas (2014), p. 98
117  download 544614 De pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen in internationaal verband
M.M. Houtman (2014), p. 45
118  download 545153 Wordt aan de opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd de eis van een voldoende zwaarwegende grond gesteld?
Y. Hulsebosch (2014), p. 44
119  download 521392 Aanpassing en modernisering van de wettelijke uitstootregeling
N.T. Hutten (2014), p. 41
120  download 546120 Herziening ten nadele : in hoeverre is de Wet herziening ten nadele verenigbaar met het ne bis in idem beginsel in de Nederlandse strafwet en de internationale mensenrechtenverdragen, en hoe verhouden de waarborgen van deze wet zich tot de Engelse herzieningsregeling?
H.R. Hyslop (2014), p. 54